: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Mã ngôn ngữ ISO 639

Cách sử dụng ISO 639

Các mã ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ cho các mục đích thư mục, trong thư viện cộng đồng cũng như trong các hệ thống máy tính và các đại diện cho các phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên các trang web,

Sử dụng một mã số hơn là tên của một ngôn ngữ có nhiều lợi ích chắng hạn một vài ngôn ngữ được quy vào những nhóm khác nhau theo những cách khác nhau và hai ngôn ngữ không liên quan có thể chia sẻ cùng tên hoặc tương tự.

ISO 639 bao gồm 6 phần

Phần 1 ( ISO 639-1:2002) cung cấp một mã số 2 chữ cái được thiết kế đại diện cho hầu hết những ngôn ngữ chính trên thế giới..

Phần 2 ( ISO 639-2: 1998) cung cấp một mã số 3 chữ cái trong đó đưa ra nhiều tổ hợp có thể xảy ra. Vì vậy tiêu chuẩn ISO tiêu chuẩn ISO 639-2: 1998 có thể bao gồm nhiều ngôn ngữ.

Phần 3 (ISO 639-3: 2007)  là sự mở rộng của ISO 639-2 cung cấp một mã 3 chữ cái và nhằm mục đích cung cấp hoàn chỉnh danh sách các ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ sống và ngôn ngữ cổ không còn tồn tại, ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ viết.

Phần 4 (ISO 639-4: 2010) cung cấp cho các nguyên tắc chung của ngôn ngữ lập trình và đưa ra các hướng dẫn cho việc sử dụng ISO 639.

Phần 5 (ISO 639-5: 2008) cung cấp một mã số 3 chữ cái cho các gia đình ngôn ngữ và các nhóm ngôn ngữ (sống và đã tuyệt chủng).

Phần 6 (ISO 639-6: 2009) cung cấp một mã 4 chữ cái, rất hữu ích khi có một nhu cầu tiềm năng bao phủ toàn bộ phạm vi của các ngôn ngữ, gia đình ngôn ngữ và các biến thể ngôn ngữ trong một hệ thống.

Các nhà chức trách đăng ký

Các mã ngôn ngữ là danh sách mở có thể được mở rộng và hoàn thiện. Công việc duy trì các tiêu chuẩn này đã được trao cho các cơ quan được gọi là quyền đăng ký.

Chi tiết của Cơ quan đăng ký ISO 639 có thể được tìm thấy trong danh sách đăng ký của các cơ quan và các cơ quan bảo trì.

Theo iso.org


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG