: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 50002: 2014: Tiêu chuẩn quốc tế mới về kiểm toán năng lượng

ISO 50002 là một tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành. ISO 50002 được thiết kế bổ sung và hoàn thiện cho tiêu chuẩn ISO 50001 vốn tập trung vào việc phát triển hệ thống quản lý năng lượng.

 ISO 50002 là tiêu chuẩn quốc tế về kiểm toán năng lượng, giúp các doanh nghiệp định hình việc đưa ra quyết định sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp của mình. Tiêu chuẩn được thiết kể để áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức, sử dụng mọi loại hình năng lượng.

ISO 50002 sẽ đưa ra những hướng dẫn về kiểm toán năng lượng. Đây là tài liệu cải tiến nhất trong số 4 tài liệu sẽ được ban hành, và có khả năng được phát hành đầu tiên. ISO 50002 đưa ra những nguyên tắc cơ bản về kiểm toán năng lượng, bao gồm tính bảo mật, tính minh bạch và quá trình kiểm toán. Tài liệu này bao gồm một loạt các phụ lục về các hình thức kiểm toán khác nhau trong công nghiệp, các tòa nhà, giao thông và dịch vụ.

Kiểm toán năng lượng là một công cụ để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp tìm ra một giải pháp lâu dài, Theo Kit Oung,  trưởng nhóm dự án phát triển tiêu chuẩn ISO 50002 nó giúp tìm ra và ưu tiên những cơ hội để cải thiện hiệu suất năng lượng, giảm lãng phí năng lượng và tạo ra một môi trường với nhiều lợi ích liên quan.

Kết quả kiểm toán bao gồm các thông tin cần thiết về hiện trạng sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp, cùng lời khuyên, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng một cách toàn diện bao gồm: kiểm soát hoạt động, bảo dưỡng, các dự án sửa đổi và đầu tư. Tiêu chuẩn mới cũng đặt ra những nguyên tắc, yêu cầu cơ bản cho hoạt động kiểm toán, giúp tiêu chuẩn này hài hòa với các quy trình kiểm toán chung của doanh nghiệp. 

Theo iso.org


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG