: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Uỷ ban thành lập một kế hoạch cho sự phát triển và công bố tiêu chuẩn:

-  ISO/CD 45001 (lần đầu tiên Ủy ban dự thảo) sẽ được công bố vào tháng 5 năm  2014;

-  ISO/DIS 45001 (đầu tiên dự thảo tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng 2  năm 2015;

-  ISO/FDI 45001 (dự thảo cuối cùng tiêu chuẩn quốc tế) sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2016;

-  ISO 45001 sẽ được công bố trong tháng 10 năm 2016.

Giả sử khoảng thời gian là chính xác, tiêu chuẩn sẽ được gọi là tiêu chuẩn ISO 45001:2016,theo quy ước đặt tên thông thường cho các tiêu chuẩn được công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ sử dụng các cấu trúc chung giống nhau, định nghĩa và văn bản cốt lõi được sử dụng cho các phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001 , tiêu chuẩn môi trường và hệ thống quản lý chất lượng. Đó là phù hợp với những gì được gọi là "Phụ lục SL "các quy định về sự phát triển của tất cả các tiêu chuẩn quản lý ISO. Điều này sẽ có nghĩa là cấu trúc của tiêu chuẩn sẽ bao gồm:

-  Phạm vi

- Tài liệu tham khảo bản quy phạm

-  Ngữ và định nghĩa

-  Bối cảnh của tổ chức

-  Lãnh đạo

-  Lập kế hoạch

-  Hỗ trợ

-  Hoạt động

-  Đánh giá hiệu quả

-  Cải thiện

Dự kiến sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp cho các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn hiện hành OHSAS 18001, như là bình thường bất cứ khi nào một tiêu chuẩn ISO được điều chỉnh.

Mục tiêu tổng thể của tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên so với OHSAS 18001 những người quen thuộc với OHSAS 18001 sẽ nhận ra nhiều chủ đề trong tiêu chuẩn ISO mới. Tuy nhiên, đã có một số phát triển rất thú vị liên quan đến các qui định mới cho việc phát triển tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý. Ví dụ tập trung mạnh mẽ hơn vào bối cảnh của một tổ chức cũng như một vai trò mạnh mẽ hơn đối với lãnh đạo cấp cao.

Với tiêu chuẩn mới một tổ chức có nhìn xa hơn các vấn đề tức thời về sức khỏe và an toàn và chịu trách nhiệm về những gì mà xã hội mong đợi. Tổ chức phải suy nghĩ về các nhà thầu và nhà cung cấp của họ. Ví dụ công việc của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đối với láng giềng của họ trong khu vực xung quanh. Điểm này rộng hơn nhiều so với chỉ tập trung vào các điều kiện cho nhân viên nội bộ.

ISO 45001 nhấn mạnh những khía cạnh sức khỏe và an toàn lao động thể hiện trong hệ thống quản lý tổng thể của một tổ chức đòi hỏi tham gia mạnh mẽ của cấp quản lý và lãnh đạo. Đây sẽ là một thay đổi lớn cho những người hiện đang ủy quyền trách nhiệm quản lý an toàn hơn là tích hợp này hoàn toàn vào hoạt động của tổ chức. ISO 45001 yêu cầu các khía cạnh sức khỏe và an toàn là môt phần của một hệ thống quản lý tổng thẻ và không cón chỉ là một bổ sung thêm.

Có một số lý do để xây dựng tiêu chuẩn ISO mặc dù đã có OHSAS 18001. Thứ nhất nhiều tổ chức đã sử dụng một số tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO vì vậy một công cụ sức khỏe và an toàn lao động có thể dễ dàng tích hợp vào điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Đặc biệt tập trung vào việc tích hợp dễ dàng với ISO 14001 như nhiều tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

Thực hiện một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động mạnh mẽ giúp các tổ chức giảm thiểu tai nạn và bệnh tật, tránh truy tố tốn kém, thậm chí có thể giảm chi phí bảo hiểm, cũng như tạo ra một nền văn hóa tích cực trong tổ chức khi người dân thấy rằng nhu cầu của họ đang được đưa vào tài khoản .

Dự thảo phiên bản ủy ban của ISO 45001 có thể được mua, cho bạn cơ hội để tìm hiểu thêm về nội dung của các tiêu chuẩn mới trước ngày công bố cuối cùng, thiết lập vào cuối năm 2016.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG