: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 28000 Tiêu chuẩn ISO về quản lý an ninh chuỗi cung ứng

Các tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi các tổ chức với mọi quy mô liên quan đến các công đoạn như sản xuất, dịch vụ, kho bãi hay vận tải bằng đường không, đường sắt, đường biển và tại bất kỳ giai đoạn nào của quá trình sản xuất hay cung ứng. Bộ tiêu chuẩn này có thể được sử dụng với các mục đích như: thiết lập, thực hiện, duy trì và cải thiện một hệ thống quản lý an ninh; đảm bảo sự phù hợp với chính sách quản lý an ninh; chứng minh sự phù hợp; tìm kiếm chứng nhận sự phù hợp bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba được công nhận; hoặc tự ra quyết định và tự công bố sự phù hợp.

Các tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn này bao gồm: 

 - ISO 28000:2007:Quy định kỹ thuật đối với các hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng;  

 - ISO 28001:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các nguyên tắc thực hành tốt nhất để thực hiện an ninh chuỗi cung ứng - Đánh giá và hoạch định - Các yêu cầu và hướng dẫn; 

 - ISO 28003:2007: Hệ thống quản lý an ninh cho chuỗi cung ứng – Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an ninh chuỗi cung ứng;  

 - ISO 28004:2007: Hệ thống quản lý An ninh cho chuỗi cung ứng - Hướng dẫn thực hiện ISO 28000. 

 - ISO 28005: Công nghệ tàu biển và hàng hải - Ứng dụng máy tính – Thủ tục khai báo điện tử (EPC).

Bộ tiêu chuẩn ISO 28000 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và vận chuyển hàng hóa qua các biên giới. Tiêu chuẩn này sẽ tăng cường khả năng của của các tổ chức trong chuỗi cung ứng để thực hiện có hiệu quả các cơ chế quan tâm đến mối nguy về an ninh tại các mức độ chiến lược và tác nghiệp cũng như thiết lập được các kế hoạch hành động phòng ngừa. Tiếp theo đó, các tổ chức có thể đánh giá một cách thường xuyên các biện pháp an ninh của họ nhằm bảo vệ các lợi ích về thương mại cũng như đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu theo luật quốc tế. Bằng việc khuyến khích thực hiện tiêu chuẩn bởi các nhân tố khác nhau trong các chuỗi cung ứng, các quốc gia có thể sử dụng tối đa các nguồn lực chính phủ, trong khi vẫn duy trì một mức an ninh tối ưu.

Theo Tổng thư ký ISO Alan Bryden: "Những mối đe dọa trong việc buôn bán quốc tế xem như không có biên giới. Bộ tiêu chuẩn ISO 28000 cung cấp một giải pháp toàn cầu cho một vấn đề toàn cầu. Với một hệ thống quản lý an ninh được thừa nhận toàn cầu, những cổ đông trong chuỗi cung ứng có thể tin vào sự an toàn cho hàng hóa và con người, trong bối cảnh thương mại quốc tế thuận tiện và như vậy sẽ góp phần tạo ra thịnh vượng cho toàn xã hội."

Theo ISO.org


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG