: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 26000 - Tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, song song với việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng; an toàn, thân thiện với môi trường thì các trách nhiệm với xã hội cũng luôn được coi trọng. Các yêu cầu đó xuất phát từ phía khách hàng, từ các cơ quan hữu quan có liên quan. Mặt khác, sự thành công bền vững và phát triển toàn diện của các tổ chức, doanh nghiệp nêu trên cần được xây dựng dựa trên nền tảng tin cậy và ngăn ngừa, loại bỏ hoàn toàn các biểu hiện tiêu cực như: Bóc lột lao động, phân biệt đối xử; trả công lao động; thời giờ làm việc; an toàn nơi làm việc…
Hiện nay, tại các quốc gia trên thế giới, Trách nhiệm xã hội đã có một số bộ luật, tuyên bố về nguyên tắc ở mức độ cao như: BSCI (Business Social Compliance Initiative – Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh) ra đời năm 2003 từ đề xướng của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích thiết lập một diễn đàn chung cho các quy tắc ứng xử và hệ thống giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… cũng như những chương trình và sáng kiến cá nhân về Trách nhiệm xã hội
Như vậy, thách thức đặt ra là: Làm thế nào để đưa những nguyên tắc đó trở thành hành động và làm cách nào để thực hiện Trách nhiệm xã hội một cách có hiệu quả khi mà việc hiểu  “Trách nhiệm xã hội là gì” vẫn còn có nhiều khái niệm, quan điểm khác nhau. Hơn nữa, những sáng kiến trước đây có xu hướng tập trung vào khái niệm “trách nhiệm xã hội đoàn thể”, trong khi Tiêu chuẩn ISO 26000 đưa ra hướng dẫn về Trách nhiệm xã hội không chỉ cho các tổ chức kinh doanh, mà còn cho cả các tổ chức thuộc lĩnh vực công cộng ở mọi loại hình.

Tiêu chuẩn ISO 26000 bao gồm hướng dẫn tự nguyện, không có các yêu cầu, và do đó nó không được sử dụng như một tiêu chuẩn chứng nhận giống như tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001. Nó chắt lọc sự hiểu biết có liên quan mang tính toàn cầu về trách nhiệm xã hội là gì và các tổ chức cần làm gì để thực hiện trách nhiệm xã hội có hiệu quả và thành công.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG