: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các Hệ thống quản lý

ISO 19011:2011 là tiêu chuẩn hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp và tổ chức chứng nhận những nguyên tắc trong đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và tiến hành đánh giá hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn này còn quy định yêu cầu về năng lực đối với những người tham gia quá trình đánh giá như quản lý chương trình đánh giá, chuyên gia đánh giá, trưởng đoàn chuyên gia đánh giá…
So với phiên bản năm 2002, ISO 19011:2011 có những thay đổi nổi bật như sau:
Ban hành lần đầu năm 2002, ISO 19011 được áp dụng như là một tiêu chuẩn cơ sở đối với hoạt động đánh giá hệ thống quản lý theo ISO 9001, ISO 14001 và được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động đánh giá khác như đánh giá của cơ quan công nhận đối với tổ chức chứng nhận, đánh giá công nhận phòng thử nghiệm…

- Các yêu cầu về nguyên tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá, thực hiện cuộc đánh giá và năng lực đối với chuyên gia đánh giá được bổ sung quy định đối với các hệ thống quản lý khác như an toàn thông tin, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp…

- ISO 19011:2011 lần đầu tiên đã đề cập tới tiếp cận “Rủi ro – Risk” khi đánh giá các hệ thống quản lý như kỹ thuật nhận biết rủi ro, phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro… Tiếp cận rủi ro này đặc biệt phù hợp với đánh giá các hệ thống quản lý và quá trình thiết lập và vận hành hệ thống dựa vào xác định và quản lý các rủi ro như rủi ro đối với môi trường (ISO 14001) hoặc rủi ro đối với tài sản thông tin (ISO/IEC 27001),

- ISO 19011:2011 sử dụng cho đánh giá nội bộ, đánh giá của bên thứ 2 và đánh giá của tổ chức chứng nhận (bên thứ 3). Hoạt động đánh giá của cơ quan công nhận đối các tổ chức chứng nhận được thực hiện theo tiêu chuẩn mới được ban hành ISO 17021:2011 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

- Phiên bản lần này có thêm phần phụ lục (Annex A, B) cung cấp các thông tin hữu ích về đánh giá hệ thống tài liệu, phương pháp chọn mẫu đánh giá, cách đặt câu hỏi trong đánh giá và xác định điểm không phù hợp trong đánh giá.

Nguồn: Trung tâm Năng suất Việt Nam - VPC

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG