: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 16817:2012, Thiết kế môi trường tòa nhà - Môi trường trong nhà - Quá trình thiết kế cho môi trường trực quan

Tiêu chuẩn ISO mới về môi trường trực quan trong nhà sẽ giúp các nhà thiết kế, kiến ​​trúc sư, chủ thầu và người thi công đảm bảo tính nghệ thuật đối với sức khỏe, sự an toàn, hạnh phúc và hiệu quả của những người cư ngụ và sử dụng.

Tiêu chuẩn ISO này cung cấp một nền tảng cho việc xem xét các thông số khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng của môi trường trong nhà, giúp các thành viên trong nhóm thiết kế bằng cách đưa cho họ một quá trình để đảm bảo sự thoải mái cần thiết trực quan, hiệu ứng sinh lý của ánh sáng, hiệu suất năng lượng và tính bền vững của các tòa nhà.

Thiết kế  môi trường trực quan trong nhà có chất lượng cần thiết đối với người sử dụng phải bao gồm các yếu tố liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, thoải mái trực giác, sức khỏe, an toàn và hạnh phúc.

Tiêu chuẩn này là hướng dẫn cho các nhà thiết kế và cách tiếp cận tiến bộ để lựa chọn và thỏa hiệp theo mục đích của khách hàng, các khó khăn và cơ hội liên kết với các trang web xây dựng. Nó sẽ giúp đạt được hiệu suất cao hoặc giá trị được thành lập bởi các chương trình và / hoặc quy định áp dụng.

ISO 16817:2012, cung cấp một quá trình thiết kế tích hợp cho môi trường trực quan chất lượng cao trong tòa nhà bao gồm cả khía cạnh kiến ​​trúc và kỹ thuật của ánh sáng ban ngày và ánh sáng nhân tạo đối với sự hài lòng của người sử dụng, năng suất cũng như hiệu suất năng lượng và tính bền vững của các tòa nhà.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG