: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 14006:2011 hướng tới việc giảm thiểu các tác động đến môi trường của sản phẩm và dịch vụ

Trong toàn bộ vòng đời, từ giai đoạn khai thác tài nguyên đến giai đoạn cuối là xử lý rác thải, mỗi sản phẩm hoặc dịch vụ đều có tác động đến môi trường. ISO 14006:2011 tích hợp các khía cạnh môi trường vào quá trình thiết kế, phát triển sản phẩm và dịch vụ, qua đó giảm các tác động đến môi trường đồng thời liên tục cải thiện các yếu tố liên quan tới môi trường trong toàn bộ vòng đời của chúng để cho ra đời các sản phẩm dịch vụ sạch hơn, không gây tác hại tới môi trường.
Tiêu chuẩn này sẽ giúp các tổ chức thiết lập, lập thành văn bản, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục việc quản lý hoạt động thiết kế thân thiện môi trường như một phần của hệ thống quản lý môi trường (EMS); áp dụng đối với các khía cạnh môi trường của sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức mà nó kiểm soát hoặc có ảnh hưởng. Theo ông Martin Charter người đứng đầu nhóm làm việc chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn ISO 14006, tiêu chuẩn mới này được phát triển nhằm giúp các tổ chức triển khai các hoạt động thiết kế sản phẩm và dịch vụ sinh thái theo một phương thức linh hoạt và thực tế. Mục tiêu là giúp các tổ chức ứng dụng các nguyên tắc thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, mang lại nhiều lợi nhuận và bền vững.

Việc tích hợp thiết kế thân thiện môi trường mang lại những lợi ích to lớn như nâng cao khả năng cạnh tranh của tổ chức, giảm chi phí, thu hút vốn và đầu tư, khuyến khích đổi mới và sáng tạo, xác lập các mô hình kinh doanh mới, giảm thiểu các nghĩa vụ pháp lý thông qua hạn chế những tác động môi trường, tăng cường kiến thức sản phẩm, cải thiện hình ảnh với công chúng, khích lệ tinh thấn nhân viên.

ISO 14006:2011 được áp dụng cho tất cả các tổ chức với mọi loại hình sản phẩm và dịch vụ có quan tâm đến việc giảm thiểu những tác động tác hại đến môi trường.

                                                                                                                            Theo nguồn: www.iso.org

 

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG