: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 13823:2008 tiêu chuẩn mới về công trình công nghiệp, kỹ thuật và xây dựng lâu bền, an toàn

ISO 13823:2008 quy định chi tiết các nguyên tắc chung và khuyến nghị các thủ tục để kiểm chứng độ bền của kết cấu dễ bị các tác động môi trường có thể dự đoán hoặc biết được kể cả các tác động cơ học gây ra sự thoái hóa vật liệu dẫn tới ảnh hưởng tới tính năng.      Tiêu chuẩn bao gồm: khái niệm cơ bản về kiểm chứng độ bền, các yêu cầu về độ bền, tuổi thọ thiết kế của một công trình và các cấu kiện của chúng, tuổi thọ sử dụng dự đoán, các chiến lược về thiết kế độ bền. ISO 13823:2008 không trực tiếp quy định tính bền vững đối với công trình. Hầu hết những cân nhắc về tính bền vững chẳng hạn như lựa chọn vật liệu vì chúng có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng và chất thải nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Nhưng tiêu chuẩn này có ảnh hưởng một cách gián tiếp vì các công trình lâu bền có thể cải thiện tính bền vững của cơ sở hạ tầng.
Theo giáo sư A.M. Brandt, Trưởng ban kỹ thuật ISO/TC 98- Cơ sở thiết kế công trình các nguyên tắc chung trong việc kiểm chứng và thiết kế công trình và các cấu kiện lâu bền trong tiêu chuẩn này nên được áp dụng bất cứ khi nào quy định tuổi thọ tối thiểu đối với các công trình mới cũng như đối với việc đánh giá các công trình đã tồn tại.
Theo iso.org

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG