: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2008 tại Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234

Ảnh đào tạo

Giảng viên QMT đã cung cấp rất nhiều kiến thức cần thiết và căn bản trong khóa học về: Các khái niệm về đánh giá nội bộ, Kỹ năng đánh giá, phương pháp triển khai đánh giá… và viện dẫn rất nhiều ví dụ thực tế phù hợp với các quy trình quản lý của Công ty. Đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: “Các nội dung đào tạo đã mang lại những kiến thức vô cùng quý báu, cung cấp các phương thức đánh giá đúng kết quả và hiệu quả của các công việc chuyên môn mà các thành viên Công ty đang thực hiện”.

Chương trình đào tạo cũng giúp các thành viên ban ISO có đủ kiến thức để tự tổ chức một cuộc đánh giá nội bộ toàn Công ty trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG