: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Ban hành tiêu chuẩn ISO 50001:2011 về quản lý năng lượng.

ISO 50001 sẽ thiết lập một khuôn khổ cho các nhà máy công nghiệp, các cơ sở thương mại hoặc toàn bộ các tổ chức để quản lý năng lượng. Nhằm mục tiêu ứng dụng rộng rãi giữa các ngành kinh tế quốc dân, ước tính rằng tiêu chuẩn có thể ảnh hưởng lên đến 60% sử dụng năng lượng của thế giới.

ISO 50001 sẽ cung cấp những lợi ích sau đây:

- Một khuôn khổ cho việc tích hợp hiệu quả năng lượng vào thực tiễn quản lý.
- Sử dụng tốt hơn các tài sản hiện có sử dụng năng lượng.
- So sánh hóa, đo lường hóa, tài liệu hóa, và báo cáo cải thiện mức độ năng lượng và dự báo tác động của việc giảm khí nhà kính (GHG).
- Minh bạch hóa và truyền thông về việc quản lý các nguồn tài nguyên năng lượng.
- Thực hành quản lý năng lượng tốt nhất và các hành vi quản lý năng lượng tốt.
- Đánh giá và ưu tiên thực hiện các công nghệ mới tiết kiệm năng lượng.
- Một khuôn khổ để thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong suốt chuỗi cung ứng.
- Quản lý năng lượng cải tiến trong bối cảnh giảm phát thải khí nhà kính.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG