: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 17025:2005

1. ISO/IEC 17025:2005

Ngày 15 tháng 12 năm 1999, ISO đã ban hành tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn".  Tiêu chuẩn này thay thế cho ISO/IEC Guide 25 (TCVN 5958:1995) và EN 45001.

Theo văn bản số 956 ngày 12/05/2005 của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO thì tiêu chuẩn quốc tế về công nhận phòng thí nghiệm “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn” ISO/IEC 17025 đã có phiên bản mới 2005 ban hành ngày 12/05/2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:1999.

Tiêu chuẩn nêu rõ mục tiêu cho các phòng thử nghiệm (PTN) mong muốn chứng minh rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật. ISO/IEC 17025:2005 sẽ là cơ sở để cơ quan công nhận của các quốc gia nói chung và VILAS nói riêng thừa nhận năng lực của PTN.

2. Đối tượng áp dụng:

- Phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn;

- Khách hàng của PTN;

- Cơ quan quản lý và cơ quan công nhận sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của PTN.
          
3. Lợi ích khí áp dụng

* Đối nội:

-  Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm;

-  Xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong kết quả thử nghiệm hay kết quả hiệu chuẩn được tiến hành bởi phòng thử nghiệm được công nhận;

- Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm;

- Quy chuẩn hóa các hoạt động của phòng thử nghiệm, các thao tác thử nghiệm, vận hành thiết bị thử nghiệm, các phương pháp thí nghiệm dẫn đến dễ dàng đào tạo cho nhân viên của phòng thử nghiệm, nhân viên mới;

- Nhân viên trong các phòng thử nghiệm được công nhận sẽ được thực tập thí nghiệm theo các phương pháp thí nghiệm đã được chuẩn hóa theo hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế. Họ được tiếp cận không chỉ những phương pháp thử nghiệm tiên tiến mà còn là những phương pháp để đảm bảo chất lượng của kết quả phép thử;

* Đối ngoại:

- Tạo điều kiện thừa nhận kết quả tjhử nghiệm/hiệu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm trong nước và quốc tế;

- Hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế;

- Giảm thiểu những rào cản về kỹ thuật trong thương mại, từ đó không còn sự thử nghiệm lặp lại trong các nước nhập khẩu;

- Được công bố tên phòng thí nghiệm, lĩnh vực hoạt động trong danh sách mạng lưới các phòng thử nghiệm đã được công nhận VILAS;

- Được tham gia thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm khi được chỉ định.

4. Các bước chính trong quá trình tư vấn và xây dựng

- Thành lập ban ISO/ ban chỉ đạo ISO

- Khảo sát thực trạng/ so sánh với các yêu cầu tiêu chuẩn

- Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn

- Hướng dẫn xây dựng tài liệu

- Hướng dẫn ban hành áp dụng

- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

- Đánh giá nội bộ

- Hỗ trợ đánh giá chấp chứng chỉ của Cơ quan Công nhận VILAS

- Hướng dẫn duy trì áp dụng.

KHÁCH HÀNG